نویسنده = ���������� ����������������������
تحلیل اثرات صفحه زمین دایروی محدود در آنتن‌های تک‌قطبی سیمی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-28

داود بصائری؛ سیدمحمدجواد رضوی؛ سیدحسین محسنی ارمکی