نویسنده = ���������� �������������� ������ ������ ��������