نویسنده = ��������������� ���������������� ��������
استفاده از روش لیتوگرافی نرم جهت ایجاد میکروساختارها روی بستر آب‌دوست‌شده پلیمر PMMA

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 127-133

علیرضا شمسی؛ سعید دل‌آرام فریمانی؛ احمد عفیفی