نویسنده = �������������� ������������ ��������
دسته‌بندی کور سیگنال‌های مدوله‌شده دامنه - فاز مبتنی بر روش بیشینه درست‌نمایی

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 333-342

حمید مسکرپور امیری؛ محمدرضا ذهابی؛ عطاءا... ابراهیم‌زاده