نویسنده = بیژن ذاکری
مدل‌سازی الکترومغناطیسی امواج مغزی بر اساس تحلیل تمام‌موج

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1305-1314

ستار صمدی گرجی؛ بیژن ذاکری؛ رضا خانبابایی