نویسنده = اسماعیلی سراجی، فاطمه
طراحی آشکار ساز فاز- فرکانس پویا و پمپ بار با توان مصرفی پاییندر فناوری 180 نانومتر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/tjee.2023.17048

علیرضا قربانی؛ فاطمه اسماعیلی سراجی؛ سید محمود انیشه