نویسنده = ���������� ������������������ ��������������������
دسته‌بندی اهداف سوناری توسط الگوریتم بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروه‌های مستقل

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 263-274

سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ احسان ابراهیمی؛ فلاح محمدزاده