نویسنده = انصاری مقدم، سمیرا
Task Placement in Fog Computing Considering User Mobility and Overload

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16970

سمیرا انصاری مقدم؛ سمیرا نوفرستی؛ مهری رجائی