نویسنده = پورحاجی آقا گلستانی، سینا
Numerical Simulation and Fabrication of Microfluidic-Based Spiral Mixer

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.54823.4573

عادل پورمند؛ سینا پورحاجی آقا گلستانی