نویسنده = ���������� ������ ����������
Design and fabrication of a microfluidic chip for oocyte denudation.

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 189-194

10.22034/tjee.2022.15541

فیروز صفائی فر؛ جواد کرمدل؛ هادی ولادی؛ محمد فلاح تفتی