نویسنده = �������� ���������������� ������������
Robust Decentralized Control System Design based on Nash Equilibrium Point using Linear Quadratic Regulators

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

سلیمان نجفی بیرگانی؛ بیژن معاونی؛ علی خاکی صدیق