نویسنده = ���������������� ����������
A Multi-class Magnitude Classifying Sparse Source Model for Compressible Sources

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 169-182

مسعود آرامیده؛ احسان نامجو؛ مهدی نوشیار