نویسنده = ������������ ������������������
عقیده‌کاوی در زبان فارسی مبتنی بر یادگیری انتقالی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1215-1224

سعید دهقانی اشکذری؛ ولی درهمی؛ علی محمد زارع بیدکی؛ محمداحسان بصیری