نویسنده = ������������ ���������� ������
تشخیص بصری گفتار با استفاده از تحلیل مکان-زمانی گرادیان

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1137-1150

علی جعفری شش پلی؛ علی نادیان قمشه