نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
خوشه‌بندی مبتنی بر گراف با استفاده از آزمون ویلکاکسون جهت استخراج ارتباطات بیولوژیکی سلول‌ها و بافت‌ها

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1373-1382

موسی مجرد؛ حمید پروین؛ صمد نجاتیان؛ وحیده رضایی؛ کرم الله باقری فرد