نویسنده = ������������ ��������
برنامه‌ریزی تأخیری در کنترل TCSC برای بهبود میرایی نوسان توان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 307-315

رسول اصغری؛ بابک مظفری؛ تورج امرایی؛ محمد صلای نادری