نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به‌کمک تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-24

محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی