نویسنده = ������������������� ����������
مکان‌یابی ماشین‌های مجازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-62

شهرام جمالی؛ سپیده ملک‌تاجی؛ مرتضی آنالویی